بارگزاری سایت جدید دانشکده صنایع و سیستم ها

سایت جدید دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها بارگزاری شد. طراحی سایت به گونه ای است که دسترسی آن برای همه استفاده کنندگان راحت باشد.