تحویل گزارش کارآموزی خود به دفتر آموزش

                                                                             بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان  کارآموزترم تابستان 1395:
دانشجویان درس کارآموزی هرچه سریعتر گزارش کارآموزی خود را به دفترآموزش دانشکده مهندسی صنایع وسیستمها تحویل دهند.