سرپرست امور رایانه

سرپرست امور رایانه
دکتر غلامعلی رئیسی

تلفن:

03133915520

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

raissi@cc.iut.ac.ir