عضو هیئت رئیسه - بیجاری

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر مهدی بیجاری

تلفن:

03133915510

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

bijari@cc.iut.ac.ir