عضو هیئت رئیسه - دکتر علینقیان - معاون آموزشی

معاون آموزشی
دکتر مهدی علینقیان

تلفن:

03133915511

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

alinaghian@cc.iut.ac.ir