عضو هیئت رئیسه - مهندس تویسرکانی

سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی
مهندس فرشاد تویسرکانی

تلفن:

03133911481

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir