عضو هیئت رئیسه - همدانی

رئیس دانشکده
دکتر علی زینل همدانی

تلفن:

03133915524

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

hamadani@cc.iut.ac.ir