مراحل ثبت وادامه پروژه کارشناسی:

                                                                                   بسمه تعالی

دانشجویانی که در سیستم گلستان، در ثبت نام مقدماتی و سپس در ثبت نام اصلی درس پروژه را ثبت نموده اند، باید فرم درخواست ثبت پروژه را پس از تایید استاد پروژه و معاون آموزشی دانشکده  20  روز بعداز ترمیم به دفترآموزش دانشکده جهت ثبت درگلستان تحویل دهند.
دفتر آموزش دانشکده مهندسی صنایع وسیستمها