پروژه کارشناسی

درس پروژه به عنوان یک درس عملی در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع تعریف شده است. این درس به طور پیش فرض 3 واحدی درنظر گرفته شده، ولی در صورتی که حجم فعالیت دانشجو بر روی پروژه از میزان 48 ساعت (به اندازه 3 واحد درسی) بیشتر باشد به تشخیص استاد راهنما و تایید معاونت آموزشی دانشکده می تواند 4 و حتی 5 واحد نیز تعریف شود.
نحوه اخذ درس پروژه به صورت زیر است:
1. ثبت نام درس پروژه (در صورت گذراندن 100 واحد درسی) در هنگام ثبت نام در سامانه گلستان با کد 1310499 (سه واحدی)
2. اخذ فرم تعیین موضوع پروژه و استاد راهنما از دفتر آموزش تا ده روز پس از ترمیم(دانشجویان می توانند جهت اطلاع از ظرفیت هر استاد برای هر ورودی به دفتر آموزش مراجعه نمایند)
3. تحویل فرم مزبور تا 15 روز پس از ترمیم به دفتر آموزش (لازم به ذکر است فرم مربوطه پس از تعیین موضوع دقیق پروژه باید به تأیید استاد راهنما و معاونت آموزشی دانشکده رسیده باشد و ضمناً موعد زمانی دفاع از پروژه نیز در این فرم باید تعیین شده باشد.) فرم درخواست ثبت پروژه را می توانید از اینجا دانلود کنید.
4. چک کردن تعریف عنوان و استاد راهنمای پروژه در سیستم گلستان (حداکثر تا یک ماه پس از شروع ترم)
5. مطالعه کامل آیین نامه داخلی پروژه کارشناسی
6. تحویل گزارش پیشرفت 1 و 2 در موعد مقرر ذکر شده در آیین نامه(لازم به ذکر است گزارش پیشرفتهای 1 و 2 می بایست بر روی یک برگ کاغذ A4 و به صورت پشت و رو پرینت شود. ضمناً خاطر نشان می شود تاریخهای ذیل امضاء معاونت آموزشی ملاک اخذ نمره مربوط به گزارش پیشرفتهای 1 و 2 می باشد. گزارش پیشرفت 1 و 2 هر کدام 0.7 نمره و فرم اعلام آمادگی دفاع 0.6 نمره در صورت تحویل کلیه فرمها در موعد مقرر تخصیص خواهد یافت)
7. حضور در موعد دفاع از پروژه کارشناسی دانشجو و ارائه پروژه در حضور استاد راهنما و استاد داور
8. تحویل گزارش کامل پروژه (فرمت گزارش پروژه را می توانید از اینجا دانلود کنید)
9. چک کردن نمره در سیستم گلستان در موعد مقرر (حداکثر تا 1 مهرماه، 1  اسفند و 1 مرداد برای پروژه هایی که موعد دفاع آنها به ترتیب تابستان، نیمسال اول و نیمسال دوم هر سال تحصیلی است)