کسب پنجاه و دومین دوره "جایزه بنیاد البرز" توسط جناب اقای دکتر مهدی خاشعی