گردآوری نرم افزارهای تخصصی رشته مهندسی صنایع

جهت ارتقا بخش نرم افزاری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها در  "بانک جامع نرم افزار دانشگاه" ؛
از اساتید و دانشجویان درخواست میگردد در صورتی که نرم افزار تخصصی آپدیت شده ای دارند، در اختیار کارشناس کامپیوتر دانشکده قرار دهند تا در بانک جامع نرم افزار آپلود شده و در دسترس همگان قرار گیرد.