کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر غلامعلی رئیسی

Phone:

03133915520

Fax:

03133915526

Email:

raissi@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشی
دکتر مهدی علینقیان

تلفن:

03133915511

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

alinaghian@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی
دکتر سید رضا حجازی

تلفن:

03133915506

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

rehejazi@cc.iut.ac.ir

سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی
مهندس فرشاد تویسرکانی

تلفن:

03133911481

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهشی
دکتر مهدی خاشعی

تلفن:

03133911482

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

khashei@cc.iut.ac.ir

سرپرست امور رایانه
دکتر غلامعلی رئیسی

تلفن:

03133915520

فکس:

03133915526

پست الکترونیک:

raissi@cc.iut.ac.ir