ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ارزشيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و پروژه‌هاي درسي، نتايج كوئيزها و امتحانات ميان ترم و پايان ترم صورت مي‌گيرد. استاد هر درس تنها مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است. معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره نهايي آن درس است كه به صورت عددي بين صفر تا 20 تعيين مي‌شود.

4-1حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هر درس اجباري مردود شود، ملزم به اخذ مجدد آن درس است. در هر حال كليه نمرات دانشجو اعم از دروس قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه معدل منظور مي‌شود. لازم به ذکر است اخذ مجدد درس مربوطه با پرداخت هزینه، مطابق تعرف مصوب همراه خواهد بود.

4-2دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسالهای بعدی، دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبولی در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

4-3نمره نهايي هر درس پس از قفل نمرات توسط استاد درس در سيستم گلستان غيرقابل تغيير مي‌باشد.

4-4در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و همچنين ميانگين نمرات تا پايان آن نيمسال محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شوند.

4-5براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب شده و مجموع حاصل ضربها در تمامي دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته (ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي‌شود.
 

4-6ثبت‌نام مشروط: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداقل بايد 12 باشد. در غيراينصورت، نام‌نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. دانشجويي كه به صورت مشروط نام‌نويسي مي‌كند، به جزء در آخرين نيمسال تحصيلي، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

4-7چنانچه دانشجو در سه نيمسال تحصيلي، اعم از متوالی و یا متناوب، در دوره كارشناسي مشروط گردد از ادامه تحصيل محروم مي‌گردد. در چنين شرايطي در صورت برقراري شرايط مندرج در بند 2-4-3 دانشجو مي‌تواند تقاضاي مدرك كارداني در همان رشته را نمايد.