امتحان مجدد

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي خود در شرايط فراغت از تحصيل بوده و به علت مردود شدن در تنها يك درس نظري اصلي يا تخصصي موفق به فراغت از تحصيل نگردد، در صورت موافقت مركز ارائه دهنده درس و مدرس درس مي‌تواند درخواست امتحان مجدد از آن درس نمايد.

4-1براي درخواست امتحان مجدد در يك درس اصلي يا تخصصي الزاماً بايد دانشجو اين درس را در آخرين نيمسال تحصيلي خود داشته باشد و در آن مردود شده باشد.

4-2در هيچ يك از دروس پايه امتحان مجدد برگزار نمي‌شود.

4-3بررسي درخواست امتحان مجدد دانشجو پس از تكميل فرم مربوطه امكان‌پذير مي‌باشد. حضور فعال دانشجو در كلاسهاي درس در طول نيمسال تحصيلي و نيز شركت در كليه امتحانات آن درس بايد به تأييد استاد مربوطه رسيده باشد.

4-4دانشجويان واجد شرايط حداكثر تا هفته سوم ترم بايد به مركز برگزار كننده امتحان مجدد معرفي گردند. امتحان مجدد بايد حداكثر تا هفته چهارم برگزار شده و نمره آن به دانشكده محل تحصيل دانشجو ارسال گردد.

4-5دانشجو در صورت مردود شدن در امتحان مجدد بايد حداكثر تا آخر هفته پنجم ترم مجدداً در آن درس ثبت‌نام نمايد.