امتحان پیش ترم

چنانچه دانشجويي براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداكثر دو درس عمومي از مجموعه دروس مرکز معارف اسلامی را داشته باشد مي‌تواند از طريق معاون آموزشي دانشكده محل تحصيل خود به مركز ارائه دهنده آن دروس معرفي شود؛ در صورت موافقت مركز مربوطه، در فاصله زماني تا حداكثر دو هفته اول هر نيمسال تحصيلي، امتحان پيش ترم برگزار مي‌شود.

4-1تعداد واحد دروس پيش ترم و نمرات آنها در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو (نيمسال قبل از نيمسالي كه امتحان پيش ترم در ابتداي آن برگزار مي‌شود) ثبت مي‌شود. بنابراين رعايت سقف واحد اخذ شده براي هر نيمسال با احتساب واحدهاي دروس پيش ترم بايد صورت پذيرد. در صورتي كه امتحان پيش ترم در ابتداي ترم اول يك سال تحصيلي برگزار شود، واحدها و نمرات آن جزء ترم تابستانه محسوب مي‌گردد.

4-2نمره قبولي در دروس پيش ترم حداقل 12 مي‌باشد.