ثبت نام به صورت مطالعه آزاد (معرفی به استاد)

هر دانشجو در طول مدت تحصيل خود مي‌تواند حداکثر 2 درس نظري را با موافقت دانشكده محل تحصيل خود و نيز مركز ارائه دهنده درس بدون حضور در كلاس به صورت مطالعه آزاد (معرفي به استاد) بگذراند. در يك نيمسال تحصيلي تنها درسي را مي‌توان به صورت مطالعه آزاد اخذ نمود كه جزء دروس پايه و اصلي نبوده و در آن نيمسال ارائه نشده باشد.

4-1دانشجو بايد در بدو ثبت‌نام درس به صورت مطالعه آزاد حداكثر 50 واحد باقيمانده براي فراغت از تحصيل داشته باشد.

4-2درس مطالعه آزاد بايد در ابتداي ترم اخذ شده و نمره آن به همراه نمرات بقيه دروس عادي ترم به آموزش كل ارسال گردد. در صورت اخذ درس مطالعه آزاد در تابستان، ثبت‌نام در ابتداي تابستان انجام شده و نمره آن تا پايان تابستان بايد ارسال گردد.

4-3تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهاي درس دانشجو در آن نيمسال تحصيلي به حساب مي‌آيد.

4-4استاد درس مطالعه آزاد بايد مدرس تمام وقت دانشكده باشد.

4-5ثبت‌نام در درس به صورت مطالعه آزاد با تكميل فرم مربوطه، امضاي استاد درس و سپس موافقت شوراي آموزشي دانشكده امكانپذير مي‌باشد.