ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی

ثبت‌نام دانشجويان براي هر نيمسال تحصيلي در 3 مرحله انجام مي‌شود: ثبت‌نام مقدماتي، ثبت‌نام اصلي و ترميم

2-1ثبت‌نام مقدماتي
ثبت نام مقدماتی هر نيمسال در نيمسال قبل و در مدت زماني كه از طرف اداره كل آموزش ابلاغ مي‌گردد انجام مي‌شود. ليست دروس پيشنهادي براي هر دانشجو در سيستم گلستان درج شده و يك نسخه آن توسط دانشجو بايد از دفتر آموزش دانشكده دريافت شود. پذيرفتن كليه دروس ليست پيشنهادي يا هرگونه تغيير در آن شامل حذف يا اضافه نمودن درس از بين كليه دروس ارائه شده در ثبت‌نام مقدماتي بايد زير نظر استاد راهنما صورت گيرد. تغييرات مورد نظر علاوه بر درج در ليست دروس پيشنهادي بايد در سيستم گلستان نيز اعمال شوند. پس از تأييد ثبت‌نام مقدماتي توسط دانشجو در سيستم گلستان، تأييد ثبت‌نام مقدماتي توسط استاد راهنما در سيستم گلستان انجام پذيرفته و ليست دروس پيشنهادي به امضاء وي مي‌رسد. اين ليست توسط دانشجو بايد به دفتر آموزش دانشكده تحويل داده شود. توصيه مي‌شود دانشجو ثبت‌نام مقدماتي را به لحظات آخر وقت قانوني ثبت‌نام موكول ننمايد تا بتواند از دسترسي به استاد راهنما اطمينان حاصل نمايد؛ زیرا در صورت عدم تأیید ثبت نام مقدماتی توسط استاد راهنما، زمان ثبت نام اصلی دانشجو به آخرین ساعات تعیین شده موکول شده و این امر باعث تکمیل شدن اکثر گروههای درسی و در نهایت مخدوش شدن ثبت نام دانشجو خواهد شد.

3-1-1ثبت‌نام مقدماتي دانشجوياني كه با امضاي ليست نهايي دروس پيشنهادي و تأييد در سيستم گلستان توسط دانشجو و در نهايت استاد راهنما صورت نگيرد مخدوش تلقي مي‌شود. بنابراين كليه دانشجويان ملزم به گرفتن تأييد از اساتيد راهنماي خود مي‌باشند درغير اينصورت در ثبت‌نام اصلي دچار مشكل خواهند شد.

3-1-2ليست دروس پيشنهادي در ثبت‌نام مقدماتي شامل دروس عمومي نبوده و اين دروس در ثبت‌نام اصلي بايد اخذ شوند.

3-1-3حداكثر تعداد واحد پيشنهادي در ثبت‌نام مقدماتي 20 واحد مي‌باشد.
3-2 ثبت‌نام اصلي
ثبت‌نام اصلي هر نيمسال تحصيلي در اولين روز از آن نيمسال انجام مي‌شود. ساعت ثبت‌نام هر دانشجو يك يا دو روز قبل از ثبت‌نام در سيستم گلستان مشخص مي‌شود. ثبت‌نام اصلي توسط دانشجو در ساعت مقرر و در سيستم گلستان صورت مي‌گيرد. هر دانشجو فقط از بين دروس زير مي‌تواند انتخاب واحد نمايد:
الف) دروس ثبت‌نام مقدماتي دانشجو
ب) دروس حذف شده / مردودي نيمسال گذشته
ج) دروس عمومي
د) دروس ارائه نشده در ثبت‌نام مقدماتي

3-2-1دانشجو در صورتي مي‌تواند در دروس فوق‌الذكر ثبت‌نام نمايد كه ظرفيت گروه درسي مورد نظر تكميل نشده باشد.

3-2-2شروع كلاسها همواره يك روز بعد از ثبت‌نام اصلي خواهد بود.

3-2-3انجام هيچ يك از مراحل ثبت‌نام اصلي قبل از ساعت تعيين شده براي دانشجو امكان‌پذير نيست.

3-2-4انتخاب هر درس براي ثبت‌نام اصلي در سيستم گلستان با انتخاب گزينه "اعمال" صورت مي‌گيرد. پس از نهايي شدن اخذ دروس در ثبت‌نام، انتخاب گزينه "پايان ثبت‌نام" الزامي است. پس از انتخاب اين گزينه، هيچ تغييري در دروس امكان‌پذير نيست. ثبت‌نام دانشجوياني كه "پايان ثبت‌نام" را انتخاب نكرده باشند "مخدوش" تلقي مي‌شود.

3-2-5دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه كرده و مراحل ثبت‌نام اصلي را انجام دهد. عدم مراجعه دانشجو براي نام‌نويسي بدون اطلاع و عذر موجه، در يك نيمسال به منزله انصراف از تحصيل بوده و در صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جز مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي‌شود. همچنين دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام‌نويسي، با دلايل مستند بطور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

3-3ترمیم
با توجه به احتمال بروز مواردي از قبيل:
الف) به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخي از گروه‌هاي درسي در مرحله ثبت‌نام اصلي و حذف شدن آنها
ب) اضافه شدن ظرفيت برخي از گروه‌هاي درسي
ج) اضافه شدن گروه‌هاي درسي جديد براي دانشجويان متقاضي
پس از ثبت‌نام اصلي، مرحله ترميم انجام مي‌شود. ترميم عموماً در طي دو روز در هفته دوم هر نيمسال تحصيلي برگزار شده و زمان دقيق آن توسط اداره كل آموزش اعلام مي‌گردد.

3-3-1مراحل انجام ترميم از قبيل اعلام زمان دقيق آن براي هر دانشجو در سيستم گلستان، لزوم انتخاب گزينه‌هاي "اعمال تغييرات" و "پايان ثبت‌نام" و غيره كاملاً شبيه ثبت‌نام اصلي مي‌باشد.

3-3-2هر دانشجو در خلال ترميم مجاز به انجام حداكثر 4 تغيير مي‌باشد. هرگونه حذف يا اضافه نمودن درس يك تغيير محسوب مي‌شود. تغيير گروه درسي از يك گروه به گروه ديگر يك تغيير محسوب مي‌شود. هر دانشجو در بين تغييرات مجاز خود مي‌تواند تا حداكثر دو درس خارج از دروسي كه در ثبت‌نام مقدماتي انتخاب كرده بوده را اخذ نمايد.

3-3-3استثناها: اخذ هر درس بدون رعايت قوانين آموزشي مختص آن درس، ثبت‌نام بصورت استثنا تعريف مي‌شود. انجام استثناها در زمان ترميم امكان‌پذير بوده و تنها شامل دانشجويان فارغ‌التحصيل يا دانشجوياني كه به تشخيص معاون آموزشي دانشكده، مشكل آموزشي داشته و نيازمند به ثبت‌نام بطور استثنا هستند، مي‌شود. دانشجويان براي انجام هر مورد ثبت‌نام به صورت استثنا بايد يك "فرم استثنا" از دفتر آموزش دانشكده خود تحويل گرفته و بسته به مورد، آن را به تأييد استاد درس، دفتر آموزش دانشكده مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزش دانشكده خود برسانند. مهمترين موارد استثنا و شرايط انجام آن عبارتند از:
الف) ثبت‌نام گروهي كه تكميل ظرفيت شده باشد: فرم استثنا بايد به امضاي استاد درس، مهر و امضاي آموزش مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزش دانشكده دانشجو برسد.
ب) ثبت‌نام در دو درس كه بخشي از ساعات ارائه آنها تداخل داشته باشد: بسته به ميزان تداخل، فرم استثنا بايد به امضاي اساتيد هر دو درس و مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
ج) ثبت‌نام در دو درس كه تلاقي زمان امتحان دارند: بسته به نحو برگزاري امتحان‌ها، فرم استثنا بايد به امضاي اساتيد هر دو درس و مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
د) ثبت‌نام بدون رعايت پيش­نياز: در صورتيكه دانشجو در درس پيش­نياز يك درس دو بار مردود شده باشد، مي‌تواند پيش­نيازي آن درس را به هم­نيازي تبديل كرده و هر دو درس را همزمان در يك نيمسال تحصيلي اخذ نمايد. فرم استثنا در اين مورد بايد به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد. همچنين در صورت فارغ‌التحصيل بودن دانشجو، با موافقت اساتيد هر دو درس و معاون آموزشي دانشكده، مي‌توان يك درس را از پيش­نيازي خارج كرده و بصورت هم­نياز در ترم مذكور اخذ نمود.
ه) نياز به انجام بيش از 4 تغيير در ترميم: فرم استثنا بايد به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
فرم استثناي برخي از دروس در تعدادي از دانشكده‌ها قبل از ترميم به دانشجو تحويل داده مي‌شود تا در زمان ترميم، آمار كامل استثناها استخراج شده باشد. اطلاع از زمان تحويل فرم استثنا به عهده دانشجو مي‌باشد.

پس از انجام كليه مراحل ثبت‌نام، رعايت تعداد واحد حداقل 12 و حداكثر 20 واحد توسط دانشجو الزامي است.