حذف اضطراری (حذف تک درس)

زمان حذف اضطراري (حذف تك درس) در اواخر هر نيمسال بوده و توسط اداره كل آموزش مشخص و ابلاغ مي‌گردد.

4-1دانشجو در صورتي مي‌تواند حذف تك درس انجام دهد كه بيش از  16/3 (سه شانزدهم) مجموع ساعات آن درس غيبت نداشته باشد.

4-2برای ورودی­های 91 به بعد تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو با انجام حذف تك درس نبايد كمتر از 14 واحد گردد.

4-3دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.