حذف پزشکی (مجاز) و حذف ترم

چنانچه دانشجو در طول ترم در كلاسهاي درسي خود حضور فعال داشته و در امتحان میان ترم نیز شرکت داشته باشد ولي پس از فرصت حذف اضطراري و در زمان امتحانات پايان ترم به نحوي دچار مشكلات پزشكي شده كه قادر به شركت در برخي از امتحانات نباشد مي‌تواند درخواست حذف پزشكي آن دروس را نمايد. بدين منظور فرم مربوطه بايد توسط دانشجو از دفتر آموزش دانشكده دريافت و پس از تكميل براي بررسی در شوراي آموزشي دانشكده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.

4-1دانشجو تنها در صورتي مي‌تواند تقاضاي حذف پزشكي يك درس را بدهد كه در امتحان پايان ترم آن درس غايب باشد. در صورت تأييد درخواست حذف پزشكي، اين غيبت براي دانشجو غيبت موجه محسوب مي‌گردد.

4-2قبل از بررسي درخواست حذف پزشكي در شوراي آموزشي دانشكده، تأييد حضور فعال دانشجو در كلاسهاي دروس درخواستي براي حذف پزشكي توسط اساتيد آن دروس و همچنين تأييد پرونده پزشكي متقاضي توسط بهداري دانشگاه الزامي است.

4-3چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا براي حذف پزشكي در يك نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس باشد، نظر شوراي آموزشي دانشكده محل تحصيل دانشجو ملاك خواهد بود. در غيراينصورت موضوع پس از بررسي در شوراي آموزشي دانشكده به كميته بررسي مسائل خاص آموزشي دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.
 

4-4چنانچه دانشجو قادر به شركت در هيچ يك از امتحانات پايان ترم يك نيمسال تحصيلي نباشد مي‌تواند درخواست حذف ترم نمايد. درخواست حذف ترم پس از تكميل فرم مربوطه و به تأييد رساندن آن طبق بند 6-2، در شوراي آموزشي دانشكده و سپس در كميته بررسي مسائل خاص آموزشي دانشگاه بررسي مي‌گردد. در صورت تأييد نهايي درخواست دانشجو، آن نيمسال تحصيلي حذف ولي در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌گردد.
6-5 درخواست حذف پزشكي حداكثر دو بار در طول مدت تحصيل‌ امکان­پذير مي‌باشد.
6-6 بدیهی است اخذ مجدد درس مربوطه با پرداخت هزینه، مطابق تعرف مصوب همراه خواهد بود.