حضور و غیاب

حضور دانشجويان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است. ساعات غيبت آن درس نبايد از  16/3 (سه شانزدهم) مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌گردد.

4-1در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از  16/3 (سه شانزدهم)  باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود. در اين حالت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

4-2غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزء غيبت دانشجو محسوب مي‌شود.
 

4-3غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس (به دليل حذف پزشكي و مجاز) موجب حذف آن درس مي‌گردد.

4-4مرجع تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان، شوراي آموزشي دانشكده مي‌باشد.