فراغت از تحصیل

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي لازم براي دوره كارشناسي را طبق برنامه مصوب دانشكده و براساس مقررات اين آيين‌نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي‌شود.

13-1تاريخ فراغت از تحصيل بسته به زمان تعيين آخرين نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغ‌التحصيلي به اداره كل آموزش دريكي از ماه‌هاي تير، شهريور يا بهمن هر سال در نظر گرفته مي‌شود. آخرين مهلت ارسال صورتجلسه فارغ التحصيلي براي زمانهاي مذكور به ترتيب 15 مرداد، 15 مهر و 15 اسفند مي‌باشد.

13-1-1براي فارغ التحصيل شدن در مهرماه، مجموع تعداد كل واحدهاي محسوب شده براي آخرين نيمسال و ترم تابستانه نبايد بيش از 28 واحد باشد.

13-2اخذ بيش از 140 واحد درسي توسط دانشجو مجاز نمي‌باشد و در صورت این اتفاق دانشگاه مطابق تعرفه مصوب هزینه تعداد واحد مازاد را از دانشجو اخذ می­نماید.

13-3ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود مدرك كارشناسي دريافت كند. اگر اين ميانگين كمتر از 12 باشد، دانشجو مي‌تواند، چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد درخواست اخذ مجدد حداكثر تا 20 واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از 12 واحد قبول شده است را در يك نيمسال تحصيلي نمايد. در اينصورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت شده در محاسبه ميانگين كل نمرات وي محسوب مي‌گردد. تأييد درخواست دانشجو در اين مورد به عهده شوراي آموزشي دانشكده مي‌باشد.

13-3-1دانشجويي كه به هر دليل نتواند از مقررات مذكور در بند قبل استفاده نمايد طبق شرايط بند 2-8-3 مي‌تواند تقاضاي مدرك كارداني در رشته خود نمايد.