مرخصی تحصیلی

هر دانشجو در كل مدت تحصيل خود مي‌تواند درخواست استفاده از حداكثر دو نيمسال تحصيلي به صورت متوالي يا متناوب نمايد. زمان درخواست مرخصي حداقل دو هفته قبل از شروع يك نيمسال تحصيلي مي‌باشد. تأييد درخواست مرخصي تحصيلي دانشجو ابتدا توسط شوراي آموزشي دانشكده و سپس توسط كميته بررسي موارد خاص آموزشي دانشگاه صورت مي‌گيرد.

4-1دلايل پزشكي دانشجو براي استفاده ازمرخصي تحصيلي قبل از ارائه درخواست بايد به تأييد بهداري دانشگاه رسیده باشد.

4-2چنانچه دانشجو كمتر از 12 واحد درسي براي فراغت از تحصيل داشته باشد مجاز به استفاده از مرخصي تحصيلي نمي‌باشد.
 

4-3مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌گردد.