مهمان و انتقال

نکته مهم: پیش از بیان قوانین مربوط به مهمان و انتقال، لازم به ذکر است؛ کلیه قوانین موجود، حالت دوگانه داشته و پذیرش شرایط مهمانی منوط به بررسی و موافقت در دانشگاه­های مبدأ و مقصد می باشد. در این خصوص وزارت علوم نیز اختیار لازم را به دانشگاه­ها واگذار نموده است.
الف) تعاريف
ميهمان: در مواردي كه دانشجو براي نيمسال تحصيلي مشخصي اقدام به تغيير محل تحصيل خود مي نمايد به عنوان دانشجوي ميهمان براي همان نيمسال در دانشگاه مقصد شناخته مي شود.
ميهمان مبنا: ميهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش كشور.
ميهمان دائم: ‌دانشجو كليه واحدهاي خود را به صورت ميهمان مي گذراند و در پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمرات وي به دانشگاه مبدأ ‌ارسال و در پايان تحصيلات مدرك نامبرده توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد گرديد.
انتقال:‌ تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته،‌ همان دوره،‌ همان مقطع تحصيلي است.
ب) روش ميهمان شدن
ميهمان مبنا
 دانشجويان بر اساس آئين نامه ميهمان و انتقال دوره هاي كارشناسي و با توجه به دستورالعمل سازمان سنجش مي توانند حداکثر برای 2 نیمسال به عنوان میهمان مبنا به دانشگاه صنعتي اصفهان مراجعه نمايند، بدیهی است پس از این مدت و در صورت احراز شرایط برای دو نیمسال دیگر می توانند تقاضای میهمانی نمایند.
ميهمان

11-1 درصورتيكه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در دانشگاه مبدا با ميانگين كل حداقل 13 گذرانده باشد مي تواند تقاضاي ميهمان شدن نمايد.

11-2 دانشجوي متقاضي ميهمان بايد درخواست خود را در سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ذكر موارد (نوع ميهماني و سال تحصیلی) از اول اردیبهشت لغایت پایان اردیبهشت ماه هر سال براي سال تحصیلی بعد وارد نمايد.

11-3 مدت ميهماني براي دانشجو در اين دانشگاه به شرط اينكه ميانگين نمرات  او در هر ترم از 13 كمتر نباشد مي تواند حداکثر تا 4 ترم تحصيلي ادامه پيدا كند. در صورت افت معدل نیمسال به کمتر از 13 امکان تمدید میهمانی برای نیمسال بعدی وجود نداشته و دانشجو باید با اين دانشگاه تسويه حساب نموده و به دانشگاه مبدا بازگردد.
 

11-4 موافقت با ميهماني، قبل از ثبت نام نيمسال اول به دانشجو اعلام مي گردد،‌ ضمناً نتايج موافقت يا مخالفت براي نيمسال اول و دوم حداکثر تا 10 شهريورماه در سامانه جامع خدمات آموزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اعلام خواهد گرديد.

11-5 درخواست هاي ميهمان پس از انقضاي مدت مشخص شده در بند 2-2 در اداره كل آموزش مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز شرط بند 1- 2 و 3-2 جهت تصميم نهايي، بر اساس اولويت احراز شرايط تبصره 5 ماده 4 آئين نامه انتقال و پس از آن اولويت معدل و جنسيت به كميته انتقال و ميهمان ارجاع مي شود ( در شرايط مساوي اولويت با دانشجويان دختر مي باشد).

* تبصره 5 ماده 4 آئين نامه ميهمان و انتقال :

1- ازدواج دانشجوي دختر (در زمان دانشجويي) در صورتي كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزديك ترين محل به دانشگاه مقصد باشد.

2- فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجويي به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

3- بيماري خاص دانشجو به تاييد مراجع ذيصلاح

4- معلوليت موثر دانشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد.

11-6 حداكثر ظرفيت پذيرش ميهمان، میهمان دائم و انتقال براي هررشته و هر سال برابر 20 درصد ورودي هاي آن رشته در آن سال خواهد بود.

11-7 موارد 5-3 و 5-4 تبصره 5 ماده 4 آئين نامه ميهمان و انتقال بايد به تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه رسيده باشد.

( بيماري خاص دانشجو و معلوليت موثر دانشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته است)

11-8 چنانچه دانشجوي اين دانشگاه درخواست ميهمان در دانشگاه ديگري را بنمايد در صورتيكه حداقل يك نيمسال تحصيلي را در اين دانشگاه با ميانگين كل حداقل 13 گذرانده باشد با موافقت دانشكده حداكثر تا 4 نيمسال تحصيلي در دانشگاه مقصد مي تواند ميهمان گردد.
ميهمان دائم

11-9 دانشگاه صنعتي اصفهان آئين نامه اي براي پذيرش ميهمان دائم ندارد. شيوه عمل بر اساس پذيرش ميهمان و انتقال آئين نامه انتقال و ميهمان است.
انتقال

11-10 در صورتيكه دانشجو در 4 نيمسال تحصيلي متوالي تعداد 56 واحد از دروس غير عمومي را در اين دانشگاه بگذراند و از نظر معدل جزو 10 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود در دانشگاه صنعتي اصفهان باشد،‌ مي تواند درخواست انتقال خود را به اين دانشگاه تسليم نمايد.

11-11 درخواست هاي انتقال می بایست توسط دانشجو در فاصله زمانی اول اردیبهشت لغایت پایان اردیبهشت هر سال که توسط وزارت علوم در سامانه  جامع خدمات آموزشی اعلام می گردد ارسال گردد.

11-12 پس از بررسي بندهاي فوق توسط كميته انتقال و ميهمان  و در صورت احراز شرايط مذكور با انتقال نامبرده موافقت مي گردد .

11-13 در صورتيكه با انتقال دانشجو در اين دانشگاه موافقت شود و دروسي از دروس گذرانده شده از دانشگاه مبدا پس از تطبيق در اين دانشگاه پذيرفته نشد (چه با نمره ردي و چه با نمره قبولي) اين نمرات در معدل دانشجو محاسبه مي گردد ولي در واحد گذرانده حساب نمي شود(‌ در صورتيكه نمره بالاتر از 10 باشد ) و دانشجو موظف به تكرار درس مي باشد.