نظام آموزشی و تعاریف کلی

"آموزش" در تمام دانشگاه‌هاي كشور، مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده شده و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي‌شود.

1-1هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت (يك ساعت در هفته)، نظری - علمي 32 ساعت (دو ساعت در هفته)، آزمايشگاهي 32 ساعت (دو ساعت در هفته)، كارگاهي 48 ساعت (سه ساعت در هفته) و تربيت بدني 32 ساعت (دو ساعت در هفته) در طول يك نيمسال تحصيلي (ترم) طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود.

1-2هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال تحصيلي (ترم) و يك دوره تابستاني (ترم تابستاني) است. يك نيمسال تحصيلي به مدت 16 هفته و يك دوره تابستاني به مدت 6 هفته آموزش مي‌باشد.

1-3مدت امتحانات پايان ترم هر نيمسال يا دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي‌شود.

1-4پس از ثبت‌نام در نيمسال اول تحصيلي، يك نفر استاد راهنما از طرف دانشكده براي هر دانشجو تعیین مي‌گردد. تمامي دانشجويان بايد كليه اقدامات آموزشي نظير ثبت‌نام مقدماتي و اصلي، حذف اضطراري و ... خود را زير نظر استاد راهنما انجام دهند.

1-5هيأت رئيسه دانشكده متشكل از رئيس، معاون آموزشي، معاون پژوهشي، سرپرست دانشجويي، فرهنگي و سرپرست تحصيلات تكميلي مي‌باشد.

1-6معاون آموزشي دانشكده مسئول امور آموزشي دانشكده بوده و كليه تصميمات مرتبط با مسايل آموزشي دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده با نظارت وي گرفته مي‌شود. مراحل مربوط به تمامي درخواستهاي آموزشي دانشجويان ابتدا بايد در دفتر آموزش دانشكده انجام شده و سپس براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي آموزشي دانشكده ارجاع داده شود.