واحدهای درسی در طول مدت تحصیل

2-1تعداد واحدهاي لازم براي گذراندن دوره كارشناسي مهندسي صنايع برابر 140 واحد است.

2-2برای دانشجویان ورودی مهر 91 به بعد هر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي حداقل 14 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

2-3در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 14 واحد معاف است.
 

2-4اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش بيش از 17 باشد مي‌تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسي اخذ كند.

2-5در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد جهت فارغ‌التحصيلي نياز داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد (بر طبق تبصره 2 ماده 5 آیین­نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) با نظر دانشگاه مي‌تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند. (براي اطلاع بيشتر در اين مورد به بند 13 مراجعه شود).

2-6تعداد واحدهاي انتخابي ترم تابستان حداكثر 6 واحد درسي است. اين سقف براي دانشجويان فارغ‌التحصيل تا حداكثر 8 واحد قابل افزايش است. (براي فارغ‌التحصيلي به بند 13 مراجعه شود.)

2-7دروس جبرانی

2-7-1آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در همه رشته‌هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي‌كند به عنوان دروس جبراني (پيش­نياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

2-7-2ارائه دروس پيش­نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي به میزان حداکثر 10 واحد است. نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي‌شود و در مشروطي، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.

2-8سنوات

2-8-1برنامه‌ريزي دروس ترمي دانشجويان توسط دانشكده به گونه‌اي انجام شده كه كل 140 واحد در طول چهار سال به اتمام رسد، حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته 5 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي اين دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه اخراج مي‌گردد.

2-8-2به حداكثر طول دوره تحصيلي دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش­نياز دانشگاهي را گذرانده باشند يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

2-8-3دانشجويي كه به هر علت از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصرف شود، در صورتيكه حداقل 72 واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد، مي‌تواند مدرك كارداني در همان رشته را دريافت كند. صدور مدرك كارداني در صورت تقاضاي دانشجو و بدون در نظر گرفتن ضوابط دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل در صدور مدرك كارداني صورت مي‌گيرد.