دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اصفهان، در آغاز به صورت دانشكده "سيستم‌هاي تكنولوژي و اجتماعي" در سال 1356 دانشجويان اولين دوره خود را پذيرفت. پس از شروع انقلاب فرهنگي در سال 1359، دانشكده سيستم‌هاي تكنولوژي و اجتماعي به "دانشكده صنايع" تبديل شد. اين دانشكده تنها در سطح كارشناسي دانشجو مي‌پذيرفت.

پس از آن، با كوشش اساتيد اين دانشكده و تأييد مقامات مسئول و مسئولين ستاد انقلاب فرهنگي "مركز برنامه‌ريزي سيستم‌ها" در سال 1361 در اين دانشكده پايه‌ريزي شد تا در سطح كارشناسي‌ارشد نيز فعاليت كند. پس از بازگشايي دانشگاه در سال 1361، اين دانشكده كارش را با يك گرايش كارشناسي شروع نمود. در سال 1362 مركز برنامه‌ريزي سيستم‌ها در سطح كارشناسي‌ارشد تأسيس شده و به دانشكده ملحق گرديد.

اولين فارغ‌التحصيلان مقاطع كارشناسي و كارشناسي‌ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌ها در سال 1364 از دانشكده صنايع فارغ‌التحصيل شدند.

فعاليتهاي آموزشي كارشناسي‌ارشد برنامه‌ريزي سيستم‌ها از سال تحصيلي 1369 تا سال 1372 متوقف شد، از سال 1373 كارشناسي‌ارشد مهندسي صنايع در اين دانشكده افتتاح گرديده و اقدام به پذيرش دانشجو كرد.

در سال تحصيلي 1372 بنابه نياز صنايع و سازمانهاي دولتي به فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي صنايع، گرايش تكنولوژي صنعتي، اين رشته در دانشكده در سطح كارشناسي افتتاح شد و اقدام به پذيرش دانشجو كرد.

از سال تحصيلي 1386 پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي مهندسي صنايع بدون گرايش صورت گرفت. دروس جديدي تعريف و چهار مجموعه تخصصي تعريف گرديد كه دانشجويان در ابتداي سال سوم نسبت به انتخاب يكي از چهار مجموعه اقدام و براساس مجموعه تخصصي انتخابي خود دروس لازم را اخذ مي‌كنند. در حال حاضر، تحصيلات‌تكميلي دانشكده با سه رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي، مهندسي صنايع و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي در سطح كارشناسي‌ارشد و دكتري مهندسي صنايع فعاليتهاي آموزشي خود را ادامه مي‌دهد.

ساختمان فعلي دانشكده در سال 1365 به اتمام رسيد و دانشكده مهندسي صنايع و مركز برنامه‌ريزي سيستم‌ها از اين سال در محل فعلي خود فعاليت دارد.