این دانشکده دارای سایت های کارشناسی برادران و خواهران و سایت کارشناسی ارشدو دکترا می باشد که دانشجویان اماکن کار با سیستم و هم با لب تاب هایشان را دارند  این سایت ها با توجه به نوع سیستمها ی موجود در آنها بررسی و نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان روی آنها نصب گردیده است .

سایت کارشناسی ارشد:

 

 

 

 

سایت های  کارشناسی  :