اکبر توکلی
اساتید بازنشسته
دانشیار
اساتید بازنشسته
atavakoli@cc.iut.ac.ir
علی حاج شیرمحمدی
اساتید بازنشسته
استادیار
اساتید بازنشسته
محمد سعید صباغ
اساتید بازنشسته
استادیار
اساتید بازنشسته
sabbagh@cc.iut.ac.ir