غلامعلی رئیسی اردلی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
دانشیار
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
شماره اتاق:
مهدی علینقیان
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
alinaghian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915511
شماره اتاق:
0313915511
مهدی خاشعی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
khashei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911482
شماره اتاق:
03133911482
سید رضا حجازی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
شماره اتاق:
فرشاد تویسرکانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مربی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911481
شماره اتاق:
03133911481