غلامعلی رئیسی اردلی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
دانشیار
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
1- سیستم های کیفیت 2- آمار واحتمال 3- قابلیت اعتمادو بهره وری
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
شماره اتاق:
8
مهدی علینقیان
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
1-مدیریت زنجیره ی تامین 2- مسئله ی مسیر یابی وسایل نقلیه 3- برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت
alinaghian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915511
شماره اتاق:
5
مهدی خاشعی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
khashei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911482
شماره اتاق:
03133911482
سید رضا حجازی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
1- تحقیق در عملیات 2-تصمیم گیری 3-سیستم های فازی
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
شماره اتاق:
14
مهدی ایران پور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
iranpoor@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911485
شماره اتاق: