بهروز ارباب شیرانی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
1-برنامه ریزی استراتژیک 2-یادگیری و مدیریت دانایی 3- تحلیل سیستمها 4- مدیریت تکنولوزی
ashirani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915522
شماره اتاق:
12
مهدی ایران پور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
iranpoor@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911485
شماره اتاق:
مهدی بیجاری
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
1-روش های فرا ابتکاری 2- برنامه ریزی تولید 3- بهینه سازی
bijari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915510
شماره اتاق:
10
فرشته پرورش
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
parvaresh@iut.ac.ir
تلفن:
03133911488
شماره اتاق:
104
سید رضا حجازی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
1- تحقیق در عملیات 2-تصمیم گیری 3-سیستم های فازی
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
شماره اتاق:
14
مهدی خاشعی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
khashei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911482
شماره اتاق:
03133911482
مرتضی راستی برزکی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
1- تصميم گيري چندعاملي (نظريه بازي) 2- زمانبندی زنجیره تامین 3- تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 4-مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
rasti@iut.ac.ir
تلفن:
03133911480
شماره اتاق:
03133911480
غلامعلی رئیسی اردلی
رؤسای پیشین
دانشیار
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
1- سیستم های کیفیت 2- آمار واحتمال 3- قابلیت اعتمادو بهره وری
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
شماره اتاق:
8
محمد رئیسی نافچی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
1-توالی عملیات و زمان بندی در تولید، خدمات و حمل و نقل 2- برنامه ریزی تولید 3- تحقیق در عملیات (کاربردهای مدل سازی و برنامه ریزی عددصحیح) 4- برنامه ریزی و زمان بندی در سیستم های سلامت
reisi.m@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911486
شماره اتاق:
03133911486
علی زینل همدانی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
استاد
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
قابلیت اعتماد ، کنترل کیفیت ، داده کاوی
hamadani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915518
شماره اتاق:
7
علی شاهنده نوک آبادی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
1- طراحی کارخانه 2-تولید چابک 3- سیستم های تضمین کیفیت
ali-nook@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915505
شماره اتاق:
11
سید نادر شتاب بوشهری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
1- برنامه ریزی حمل ونقل 2- اقتصاد و سرمایه گزاری 3- سیستمهای دینامیکی
shetab@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915517
شماره اتاق:
6
محسن شهریاری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
1- مدیریت استراتژیک 2-مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
shahriari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911491
شماره اتاق:
03133911491
صبا صارمی نیا
زمینه های تحقیقاتی
تلفن:
شماره اتاق:
مهدی علینقیان
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
1-مدیریت زنجیره ی تامین 2- مسئله ی مسیر یابی وسایل نقلیه 3- برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت
alinaghian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915511
شماره اتاق:
5
قاسم مصلحی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
moslehi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915509
شماره اتاق:
03133915509
ناصر ملاوردی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
1-تحقيق در عمليات 2- برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 3- كنترل كيفيت، مدیریت و کنترل پروژه 4- شبيه سازي و روش های آماری
naserm@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915512
شماره اتاق:
13
سید حمید میرمحمدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
1- مدل سازی و برنامه ریزی ریاضی 2- بهینه سازی ترکیبی و الگوریتم ها 3-تحقیق در عملیات احتمالی 4- مدیریت و کنترل موجودی ها
h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915529
شماره اتاق:
4