بهروز ارباب شیرانی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ashirani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915522
شماره اتاق:
03133915522
مهدی ایران پور
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
mehdi.iranpour.m@gmail.com
تلفن:
03133911485
شماره اتاق:
03133911485
مهدی بیجاری
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
صنایع
bijari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915510
شماره اتاق:
10
فرشاد تویسرکانی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مربی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911481
شماره اتاق:
03133911481
سید رضا حجازی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
شماره اتاق:
مهدی خاشعی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
khashei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911482
شماره اتاق:
03133911482
مرتضی راستی برزکی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
rasti@iut.ac.ir
تلفن:
03133911480
شماره اتاق:
03133911480
غلامعلی رئیسی اردلی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
دانشیار
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
شماره اتاق:
محمد رئیسی نافچی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
reisi.m@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911486
شماره اتاق:
03133911486
علی زینل همدانی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
قابلیت اعتماد ، کنترل کیفیت ، داده کاوی
hamadani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915518
شماره اتاق:
علی شاهنده نوک آبادی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
ali-nook@cc.iut.ac.ir
تلفن:
شماره اتاق:
سید نادر شتاب بوشهری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
shetab@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915517
شماره اتاق:
03133915517
محسن شهریاری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
shahriari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911491
شماره اتاق:
03133911491
مهدی علینقیان
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
alinaghian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915511
شماره اتاق:
0313915511
قاسم مصلحی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
moslehi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915509
شماره اتاق:
03133915509
ناصر ملاوردی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
naserm@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915512
شماره اتاق:
03133915512
سید حمید میرمحمدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915529
شماره اتاق:
03133915529
ایمان نصوحی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
nosoohi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133911488
شماره اتاق:
03133911488