لیلا نژاد معصوم
مسئول اسبق دفتر دانشکده
صمد مهدی پور
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
طاهره مومنی
کارشناس کامپیوتر اسبق دانشکده
لیلا السادات موسوی
lmousavi@of.iut.ac.ir
حسن مشایخ
مسئول اسبق آموزش وهمکار بازنشسته دانشکده در سال 98
مسئول اسبق آموزش وهمکار بازنشسته دانشکده در سال 98
نادیا مختاری
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
محسن گلچین
مسئول امور عمومی و جمع دار اسبق دانشکده
سامیه سام آرام
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
رزیتا رستمی
کارشناس تحصیلات تکمیلی از شهریور سال 87 تا آبان 97 و همکار بازنشسته در سال97
کارشناس تحصیلات تکمیلی از شهریور سال 87 تا آبان 97 و همکار بازنشسته در سال97
کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی دانشکده از سال 87 تا 97
مریم خدری
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
میترا حق پرست
کارشناس کامپیوتر اسبق دانشکده
محمد آهنگریان
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
کارشناس آموزش اسبق دانشکده
کارشناس آموزش اسبق دانشکده