زمان مصاحبه داوطلبان دکتری معرفی شده سازمان سنجش دهم تیرماه 98 به صورت زیر به ترتیب نام خانوادگی برگزار میشود.‬‬

صبح دوشنبه 10/4/98

"الف" تا "د" ساعت 10:30-8:30

"د" تا "س" ساعت 12:30-10:30

بعد از ظهر دوشنبه 10/4/98

"ش" تا "ن" ساعت 15:30-14

مصاحبه داوطلبان بدون آزمون صبح روز شنبه 15/4/98 از ساعت 8 خواهد بود.