امتحان جامع دکتری روز دوشنبه  9 دی ماه 1398  درکلاس کارآفرینی در دو نوبت صبح وبعد از ظهر برگزار می شود