این دانشکده دارای سایت های کارشناسی برادران و خواهران و سایت کارشناسی ارشدو دکترا می باشد که دانشجویان  هم از سیستمها و هم از لب تاپ می توانند استفاده نمایند و نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان روی آنها نصب می باشد

سایت کارشناسی ارشد:

 

سایت های کارشناسی