کارگاه کامپیوتر کلاسی است با حدود 15 سیستم جهت برگزاری کلاسهای  آموزش نرم افزارها ، و کلاسهای متفرقه ی نرم افزاری دیگر که توسط انجمن علمی برگزار می گردد و همچنین جهت استفاده ی کلاسهای آموزشی متفاوت استفاده می گردد.