علی
زینل همدانی
رئیس دانشکده, رؤسای پیشین
ریاست دانشکده از 95 تا 96
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: قابلیت اعتماد ، کنترل کیفیت ، داده کاوی
تلفن: 03133915518
شماره اتاق: 7
hamadani@cc.iut.ac.ir