مهدی
علینقیان
معاونت آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1-مدیریت زنجیره ی تامین 2- مسئله ی مسیر یابی وسایل نقلیه 3- برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت
تلفن: 03133915511
شماره اتاق: 5
alinaghian@cc.iut.ac.ir