سید نادر
شتاب بوشهری
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- برنامه ریزی حمل ونقل 2- اقتصاد و سرمایه گزاری 3- سیستمهای دینامیکی
تلفن: 03133915517
شماره اتاق: 6
shetab@cc.iut.ac.ir