فرشاد
تویسرکانی
اساتید بازنشسته
مرتبه علمی: مربی
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- کنترل عددی 2- طراحی قیدو بست3-فرآیندهای ساخت 4- نقشه کشی صنعتی
تلفن: 03133911481
شماره اتاق: 03133911481
f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir