ناصر
ملاوردی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1-تحقيق در عمليات 2- برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 3- كنترل كيفيت، مدیریت و کنترل پروژه 4- شبيه سازي و روش های آماری
تلفن: 03133915512
شماره اتاق: 13
naserm@cc.iut.ac.ir