قاسم
مصلحی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 03133915509
شماره اتاق: 03133915509
moslehi@cc.iut.ac.ir