سید حمید
میرمحمدی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- مدل سازی و برنامه ریزی ریاضی 2- بهینه سازی ترکیبی و الگوریتم ها 3-تحقیق در عملیات احتمالی 4- مدیریت و کنترل موجودی ها
تلفن: 03133915529
شماره اتاق: 4
h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir