مرتضی
راستی برزکی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- تصميم گيري چندعاملي (نظريه بازي) 2- زمانبندی زنجیره تامین 3- تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 4-مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
تلفن: 03133911480
شماره اتاق: 03133911480
rasti@iut.ac.ir