بهروز
ارباب شیرانی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1-برنامه ریزی استراتژیک 2-یادگیری و مدیریت دانایی 3- تحلیل سیستمها 4- مدیریت تکنولوزی
تلفن: 03133915522
شماره اتاق: 12
ashirani@cc.iut.ac.ir