مهدی
خاشعی
معاونت پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 03133911482
شماره اتاق: 03133911482
khashei@cc.iut.ac.ir