محمد
رئیسی نافچی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1-توالی عملیات و زمان بندی در تولید، خدمات و حمل و نقل 2- برنامه ریزی تولید 3- تحقیق در عملیات (کاربردهای مدل سازی و برنامه ریزی عددصحیح) 4- برنامه ریزی و زمان بندی در سیستم های سلامت
تلفن: 03133911486
شماره اتاق: 03133911486
reisi.m@cc.iut.ac.ir