مهدی
ایران پور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 03133911485
iranpoor@cc.iut.ac.ir