محسن
شهریاری
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- مدیریت استراتژیک 2-مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
تلفن: 03133911491
شماره اتاق: 03133911491
shahriari@cc.iut.ac.ir