اکبر
توکلی
اساتید بازنشسته
مرتبه علمی: دانشیار
atavakoli@cc.iut.ac.ir