محمد سعید
صباغ
اساتید بازنشسته
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 03133915521
شماره اتاق: 9
sabbagh@cc.iut.ac.ir